fbpx

Информације о фирми

Назив: Гречка доо Београд- Стари Град
Адреса: Коларчева 3. Стари град , 11000
Делатност : Производња млинских производа -1061
Матични број: 21014036
Пиб: 108513221
Веб адреса: www.slavuj.co
Контакт телефон: 011/770 4628 , 064/8206799;
Контакт мејл: prodaja@grecka.rs

РЕКЛАМАЦИЈЕ

Дужност купца је да приликом преузимања пошиљке у присуству курира установи комплетност и физичку неоштећеност производа које преузима, и уколико има недостатака које је уочио јави одмах иначе ће изгубити права која му у вези с тим припадају. Уколико је преглед обављен касније, или роба има скривене недостатке који се нису могли одмах уочити, купац има рок од седам дана да о томе обавести продавца. Уколико на њему има видљивих оштећења пакет не би требало да преузмете.

Примедбе и рекламације
Жалбе, рекламације и примедбе потрошачи могу изјавити:
1. Слањем на електронску адресу korisnickiservis@grecka.rs;
2. На број телефона 011/770 4628 ,  у периоду од 8.00 до 15.00 часова сваког радног дана (за артикле купљене у малопродајним објектима);
3. На број телефона 064/8206799 у периоду од 8.00 до 16 часова сваког радног дана(за артикле купљене у онлајн продавници);
4. Редовном поштом на адресу – (са назнаком „За Гречка интернет продавницу“).
Продавац ће у року од једног радног дана потврдити да је рекламација примљена. У року од 8 дана од дана пријема рекламације, продавац ће писаним или електронским путем обавестити потрошача о одлуци (прихваћена или одбијена примедба потрошача у вези са саобразношћу артикла) у вези са рекламираним артиклом, као и о евентуалном начину решавању рекламације у складу са Законом о заштити потрошача (повраћај новца, одговарајуће умањење цене, замена или поправка артикла). Рекламација ће бити решена у року од 15 дана од дана пријема рекламације. Продавац ће учинити све што је у његовој моћи ради решавања спорне ситуације, а све у циљу отклањања предметних недостатака.
Потрошач може да оствари своја права по основу саобразности у року од 2 године. Рок за решавање рекламације прекида се када потрошач прими одговор продавца и почиње да тече изнова када продавац прими изјашњење потрошача на одговор продавца. Потрошач је дужан да се изјасни на одговор продавца најкасније у року од три дана од дана пријема одговора продавца. Сматраће се да потрошач није сагласан са предлогом продавца уколико се не изјасни у року од три дана. У случају да продавац одбије рекламацију:
• дужан је да пружи одговарајуће обавештење потрошачу у случају одбијања рекламације (образложење продавца у случају неприхватања рекламације)
• дужан је да потрошача свеобухватно обавести о могућности решавања спора вансудским путем, као и о надлежним телима за вансудско решавање потрошачких спорова.
Обавештење о праву на решавање потрошачког спора вансудским путем
Обавештавају се потрошачи о праву на решавање потрошачког спора вансудским путем који се покреће подношењем предлога за покретање вансудског решавања потрошачког спора телу са листе коју Министарство надлежно за послове заштите потрошача сачињава и јавно објављује. Поступак пред телом може да покрене потрошач само уколико је претходно изјавио рекламацију или приговор трговцу, а предлог може да се поднесе тек након пријема одговора на изјављену рекламацију.
Трговац је по закону обавезан да учествује у поступку вансудског решавања потрошачких спорова, које по закону може да траје најдуже 90 дана од дана подношења предлога. Изузетно у оправданим случајевима када је предмет спора сложен, рок од 90 дана се може продужити за највише још 90 дана, о чему тело задужено за решавање вансудских потрошачких спорова без одлагања обавештава потрошача и трговца.
Потрошач може одустати од даљег учешћа у вансудском решавању потрошачког спора до окончања поступка.

Изјава о пдв-у:

ПДВ урачунат у цену и нема скривених трошкова.

Испорука:

Време испоруке : радним данима од 08:00 до 17:00 х.

У прилогу је и ценовник куриске слузбе ка нама.

Трошкови доставе

Од 0 – 2 кг  цена са ПДВ-ом  294.00 РСД

Преко 2 – 5 кг  цена са ПДВ-ом  378.00 РСД

Преко 5 – 10 кг  цена са ПДВ-ом  510.00 РСД

Преко 10 – 15 кг  цена са ПДВ-ом  696.00 РСД

Преко 15 – 20 кг  цена са ПДВ-ом  822.00 РСД

Преко 20 – 30 кг  цена са ПДВ-ом  1104.00 РСД

Изјава о конверзији

Сва плаћања биће извршена у локалној валути Републике Србије – динар (РСД).За
информативни приказ цена у другим валутама користи се средњи курс Народне Банке Србије.
Износ за који ће бити задужена Ваша платна картица биће изражен у Вашој локалној валути
кроз конверзију у исту по курсу који користе картичарске организације, а који нама у
тренутку трансакције не може бити познат. Као резултат ове конверзије постоји могућност
незнатне разлике од оригиналне цене наведене на нашем сајту.’

Заштита приватности корисника

„У име Гречка доо Београд- Стари Град обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих
наших купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/ корисницима и
податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним
обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Дајемо купцима могућност избора укључујући
могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са маилинг листа које се користе за маркетиншке
кампање. Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима
којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени Гречка доо Београд- Стари Град(и пословни
партнери) одговорни су за поштовање начела заштите приватности.“

Заштита поверљивих података о трансакцији

„Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информација се преносе путем јавне
мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом ССЛ протокола и ПКИ система, као тренутно
најсавременије криптографске технологије.
Сигурност података приликом куповине, гарантује процесор платних картица, Банца Интеса ад
Београд, па се тако комплетни процес наплате обавља на страницама банке. Нити једног
тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.“

Повраћај средстава

„У случају враћања робе и повраћаја средстава
купцу који је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на
разлог враћања,Гречка доо Београд- Стари Град је у обавези да повраћај врши искључиво
преко VISA, EC/MC, Maestro, Amex и Dina метода плаћања, што значи да ће банка на захтев
продавца обавити повраћај средстава на рачун корисника картице“.

*Право потрошача на одустанак од уговора*

 

У складу са Законом о заштити потрошача овлашћени сте да одустанете од уговора не наводећи разлоге за то у року од 14 дана од датума испоруке производа, те сте у складу са чланом 35. став 4. Закона о заштити потрошача одговорни сте за умањену вредност робе која настане као последица руковања* робом на начин који превазилази оно што је неопходно да би се установила природа, карактеристике и функционалност робе